Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Θωμάς Κ. Μπαμπάλης

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης


                                  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: tbabalis@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: 210-3688529/8507

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 20, 10680, Αθήνα


 ENGLISH CV

   

Σπουδές

 •   Διδακτορικό Δίπλωμα: Παν/μιο Αιγαίου-Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών (Τμήμα ΤΕΠΑΕΣ)

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών: Ψυχοκοινωνική προσαρμογή στην οικογένεια και το σχολείο. Σύγκριση με μαθητές από πυρηνικές οικογένειες»

 • Πτυχίο Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας
 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μιου Αθηνών
 • Πτυχίο Μετεκπαίδευσης (Ειδική Αγωγή) στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπ/σης του Παν/μίου Αθηνών

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (22 χρόνια, εκ των οποίων ένας χρόνος σε ΣΜΕΑ και ένας χρόνο ως διευθυντής) 
 • Μέλος ΔΕΠ του ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ (από το 2006)
 • Αντιπρόεδρος στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Διευθυντής στο 2ο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Αθήνας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης
 • Σχολική παιδαγωγική
 • Διδακτική Μεθοδολογία
 • Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον
 • Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στο σχολείο
 • Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση

Διδασκαλία μαθημάτων

Α) Προπτυχιακό πρόγραμμα

α) Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης

β) Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

γ) Σχολική παιδαγωγική και Καινοτόμες Δράσεις

δ) Γενικές Αρχές και Στρατηγικές Διδασκαλίας & Πρακτική άσκηση Ι

ε) Διαχείριση της Σχολικής Τάξης & Πρακτική άσκηση ΙΙ

Β) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

1.Στο ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ

α) 2009/10-σήμερα Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική»
β) 2008/9-σήμερα α. Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού στην παιδική ηλικία και β. Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική μεταβολή στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία της Εργασίας»
γ) 2012/13-σήμερα Στρατηγική διοίκησης και διαχείρισης της εκπαίδευσης στο Π.Μ.Σ. «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων» (ΠΤΔΕ σε σύμπραξη με το ΤΕΙ Πειραιά)

2.Στο ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

α) 2006/7-σήμερα Εκπαιδευτική Μονάδα και Οικογένεια στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα σχεδιασμού» σε συνεργασία με την κ. Ξανθάκου
β) 2011/12, Καινοτομία-Δημιουργικότητα-Τεχνικές στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής στο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Γ) Μετεκπαίδευση-Επιμόρφωση

α) 2004/5-2011/12 Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών

β) 2004/5-2010/11 Ψυχοκοινωνικά προβλή­ματα συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο στην εισαγωγική επιμόρφωση των ΠΕΚ Πειραιά και Αθηνών

γ) 2003-2005 Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης στο πρόγραμμα «Εξομοίωσης» των εκπαιδευ­τικών της ΠΕ στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα

 • Συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Σχολικό κλίμα και αποτελεσματικότητα του δημοτικού σχολείου», με κωδικό 70/4/11100 της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2011-2012)
 • Συμμετοχή ως Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Υποστήριξης για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εφαρμογή Προγράμματος Ολοήμερου Σχολείου» της πράξης 1.2.3.α «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία», του μέτρου 1.2 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Αρ. απόφ. 379/16-01-2007 ΥΠΕΠΘ) (2007)
 • Μέλος της συσταθείσας με την υπ’ αριθμ. 10736/24-9-2013 (ΦΕΚ 550/Υ.Ο.Δ.Δ./7-11-2013, ΑΔΑ: ΒΛ1Ε9-Φ3Α) Υπουργική Απόφαση, Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΚΕΕ) για την επιστημονική υποστήριξη των φορέων πρότασης, λειτουργίας και υλοποίησης στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

 • Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής (ΕΠΕΣ) του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Αθηνών (Π.Π.Σ.) Μαράσλειος (με το υπ`αριθμ. 16574/Δ1/15-02-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
 • Κριτής στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό British Journal of Educational Psychology
 • Συμμετοχή ως μέλος εξεταστικής επιτροπής για τις υποτρο­φίες IKY στο γνωστικό αντικείμενο «Η Επιστημονική Έρευ­να στην Ειδική Παιδαγωγική»
 • Συμμετοχή ως βαθμολογητής των γραπτών δοκιμίων και ως μέλος των επιστημονικών επιτροπών αξιολόγησης για τις συνεντεύξεις των υποψηφίων στις εξετάσεις επιλογής για εισαγωγή στις κατευθύνσεις «Εφαρμοσμένη                    Παιδαγωγική» και «Κοινωνιολογία της Εργασίας, Πολιτικές αγοράς εργασίας-μειονότητες-παιδική ηλικία» των Π.Μ.Σ. του ΠΤΔ
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών στην Αθήνα (με το υπ`αριθμ. Δ1/50436/12/04/2013, ΑΔΑ: ΒΕΑΤ9-ΝΘΦ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ΥΠΕΠΘ για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου υποψηφίων εκπαιδευτικών για κάλυψη θέσεων Σχολικών Συμβούλων. Φ.351.1/89/25051/Δ1/1-3-2007 (ΦΕΚ 104 Τ.Υ.Ο.Δ./ 13-3-2007 απόφαση του ΥΠΕΠΘ)
 • Συμμετοχή ως βαθμολογητής των γραπτών δοκιμίων στις Εξετάσεις Επιλογής για εισαγωγή των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στα Διδασκαλεία

Δημοσιεύσεις

6 βιβλία και 67 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, κεφάλαια σε διεθνείς και ελληνικούς συλλογικούς τόμους, τόμους πρακτικών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Α) Βιβλία

 • Μπαμπάλης, Θ. (2014). Από την αγωγή στην εκπαίδευση: Επισημάνσεις στην εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης. Αθήνα: Διάδραση.
 • Μπαμπάλης, Θ. (2011). Η ζωή στη σχολική τάξη, β’ έκδοση. Αθήνα: Διάδραση.
 • Μπαμπάλης, Θ. (2011). Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών: Βοηθώντας στη σχολική προσαρμογή τους, β’ έκδοση. Αθήνα: Διάδραση.
 • Μπαμπάλης, Θ. (2011). Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στη σχολική τάξη- Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, β’ έκδοση. Αθήνα: Διάδραση.
 • Ξανθάκου, Γ., Σταύρου, Νεκ., Μπαμπάλης, Θ., & Καΐλα Μ. (2012). Δημιουργικότητα και Καινοτομία στο σχολείο και την κοινωνία. Αθήνα: Διάδραση.
 • Τσιπλητάρης, Α. Φ. & Μπαμπάλης, Θ. (2011). Δέκα παραδείγματα μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας. Από τη θεωρία στην πράξη, β’ έκδοση. Αθήνα: Διάδραση.

Β) Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 • Μπαμπάλης, Θ. (2014). Η εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα προϊόν της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της οικογένειας. Ηώς, 3(1), 49-65.
 • Babalis, Th., Tsoli, K., Nikolopoulos, V., & Maniatis, P. (2014). The Effect of Divorce on School Performance and Behavior in Preschool Children in Greece: An Empirical Study of Teachers’ Views. Psychology, 5(1), 20-26.
 • Babalis, Th. (2013). The relation of classroom climate to learning. Journal of modern education, 3(4), 287-299.
 • Xanthacou, Y., Babalis, Th., & Stavrou, N. (2013).  The Role of Parental Involvement in Classroom Life in Greek Primary and Secondary Education. Psychology, 4(2), 118-123.
 • Xanthacou, Y., Stavrou, N., & Babalis, Th. (2013). Creativity-Innovative thinking-Tolerance in uncertainty: Views of undergraduate students in greek universities based on the faculty of their studies. Creative Education, 4(2), 143-148.
 • Babalis, Th., Trilianos, Ath., Stavrou, Nek., Koutouvela, Ch., Tsoli, K., & Alexopoulos, N. (2012). Good schooling as the outcome of the interaction between children and teachers in Greek primary school. US-China Education Review B, 2(6), 53-64.
 • Babalis, Th., Tsoli, K., Koutouvela, Ch., Stavrou, N., & Alexopoulos, N. (2012). Quality and effectiveness in greek primary school. Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 1462-1468.
 • Babalis, Th., Xanthacou, Y., Kaila, M., & Stavrou, N. (2012). Research attitude and innovative-creative thinking: Differences between undergraduate male and female students. Elsevier, Procedia Social and Behavioral Sciences, 69, 1452-1461.
 • Μπαμπάλης, Θ. & Κιρκιγιάννη, Φ. (2011). Συνεργασία σχολείου και οικογένειας: Ο ρόλος του διευθυντή στην ανάπτυξη προγραμμάτων γονεϊκής εμπλοκής στο σχολείο. Επιστήμες της Αγωγής, 1, 159-174.
 • Antonopoulou, K., Koutrouba, K., Babalis, Th. (2011). Parental involvement in secondary education schools: The views of parents in Greece. Educational Studies, 37(3), 333-344.
 • Babalis, Th., Xanthakou, Y., Papa, Ch., & Tsolou, O. (2011). Preschool age children, divorce and adjustment: A case study in a kindergarten. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 9(3), 1403-1426.

 Γ) Κεφαλαία σε διεθνείς και ελληνικούς συλλογικούς τόμους

 • Μπαμπάλης, Θ. (2013). Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας των μονογονεϊκών οικογενειών και των παιδιών τους στην Ελλάδα. Στο Δ. Δασκαλάκης (Επιμ.) Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση (σσ. 459-489). Αθήνα: Παπαζήση.
 • Μπαμπάλης, Θ., & Μανιάτης, Π. (2013). Ενδυναμώνοντας τις ταυτότητες στην πολυπολιτισμική σχολική τάξη: Επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο Π. Αγγελίδης & Χ. Χατζησωτηρίου (επιμ.) Διαπολιτισμικός διάλογος στην εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές πεποιθήσεις και παιδαγωγικές πρακτικές(σσ. 63-103). Αθήνα: Διάδραση.
 • Μπαμπάλης, Θ. & Κιρκιγιάννη, Φ. (2011). Σχέση σχολείου – οικογένειας: ο ρόλος του διευθυντή. Στο Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης (Επιμ.) Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού: Διαχείριση Κρίσεων και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, τ. 5 (σσ. 188-221). Παν/μιο Αιγαίου.
 • Μπαμπάλης, Θ. & Βλαχαντώνη, Μ.  (2009). Σχολείο και μονογονεϊκές οικογένειες, εκπαιδευτική και κοινωνική διάσταση: Το παράδειγμα των νέων βιβλίων Γλώσσας και Ανθολογίου του Δημοτικού Σχολείου. Πραγματικότητα και προοπτικές. Στο Φ. Καλαβάσης & Α. Κοντάκος (Eπιμ.) Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού: Αλλαγή και διακυβέρνηση εκπαιδευτικών συστημάτων, τ.3 (σσ. 345-380). Παν/μιο Αιγαίου.
 • Babalis, Th. & Stavrou, N. (2009). The role of climate in a classroom context in Greek Primary and Secondary Education. Nova Publishers, 19, 177-196.
 • Μπαμπάλης, Θ., Τσώλη, K., & Σταύρου, N. (2013). Σχέση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και ακαδημαϊκής επίδοσης μαθητών του δημοτικού σχολείου. Στο Φ. Καλαβάσης & Α. Κοντάκος (Επιμ.). Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Κοινωνικά δίκτυα και σχολική μονάδα: Γέφυρες και Νοήματα,  τ.6 (σσ. 204-225), Παν/μιο Αιγαίου.
 • Μπαμπάλης, Θ. & Κιρκιγιάννη, Φ. (2011). Ο ρόλος του διευθυντή στην επικοινωνία σχολείου και οικογένειας. Στο Π. Φώκιαλη, Ν. Ανδρεαδάκης & Γ. Ξανθάκου (Επιμ.) Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία (σσ. 303-323), Σειρά: «Σύγχρονα  ψυχολογικά θέματα». Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Δ) Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων

 • Babalis, Th., Tsoli,. K., Koutouvela, Ch., Stavrou, N., & Konsolas, M. (2014). Classroom life in greek primary school in the period of crisis. In 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014), 10-12 March 2014, Valencia, Spain (in press).
 • Μπαμπάλης, Θ., Κουτούβελα, Χ. (2013). Η διαμόρφωση ηθικής συνείδησης και η προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του μαθήματος: Ελληνική γλώσσα-Λογοτεχνία: μελέτη περίπτωσης. Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.) Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, τ. Ι. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή 16ο Διεθνούς Συνεδρίου (σσ. 278-288). Πάτρα.
 • Μπαμπάλης, Θ., & Κιρκιγιάννη, Φ. (2012). Η οικογένεια σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Επιμ.) Η οικογένεια εκπαιδεύεται … διά βίου. Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολές Γονέων», Αθήνα. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Αναστασάτος, Ν., Μπαμπάλης, Θ., & Κεχαγιά, Λ. (2008). Συμπτώ­σεις και διαφοροποιήσεις μαθητών διαφορετικού φύλου του Γυ­μνασίου για τη φιλία. Μελέτη περίπτωσης: 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας 'Μάνος Χατζιδάκης'. Στο Αθ. Τριλιανός & Ιγ. Καράμηνας (Επιμ.) Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, τ. Β'. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Ε. (σσ. 985-994). Αθήνα: Ατραπός.