Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Όργανα Διοίκησης » Η Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος

Η  Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

  • Τους Καθηγητές όλων των βαθμίδων και τους Λέκτορες του Τμήματος,
  • Έναν (1) εκπρόσωπο των Προπτυχιακών  Φοιτητών του Τμήματος,
  • Έναν (1) εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος,
  • Έναν (1) εκπρόσωπο Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι (Ε.Ε.Π),
  • Έναν (1) εκπρόσωπο Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ (Ε.ΔΙ.Π),
  • Έναν (1) εκπρόσωπο Ε.Τ.Ε.Π.