Αρχική σελίδα » English » HUMAN RESOURCES » Academic Staff » Georgios D. Sideridis

Georgios D. Sideridis, Ph.D., Associate Professor in Educational Psychology

Psychoeducational interventions of children with and without Disabilities

                    

Contact Details

email: gsideridis@primedu.uoa.gr

Tel.:  . +30 210 3688030

Address:

Navarinou 13A, First floor, 10680, Athens, Greece


 Studies

 • Ptychion (4 years degree) in Physical Education, Aristotle University of Thessaloniki, 1990
 • MSc in Education, University of Kansas, 1992
 • PhD in Developmental and Child Psychology, University of Kansas, 1995

Professional career/experience

 • Research Associate Professor of Research Methods, University of Massachusetts Boston (1 year)
 • Associate Professor of Research  Methods and Applied Statistics, University of Crete (10 years)
 • Assistant Professor in Survey methodology, Harvard Medical School (2 years)
 • Member of academic staff in educational psychology at the University of Athens (2014- today, Associate Professor)

Research interests

 • Motivation and emotions in learning disabilities: Advancing achievement goal theory
 • Power analysis in structural equation modeling
 • Estimating and controlling parameters in Item Response Theory (IRT) for the presence of systematic measurement error

Teaching

Undergraduate level

 • Educational psychology
 • Statistics using SPSS (Laboratory)

 Postgraduate level

 • Psychodiagnostics
 • Research methods and statistics

Research programs

Scientific advisor in 1 international funded program (Thalis) and 2 (Aristeia) with Dr.s Simos (University of Crete), Argiropoulos (University of Thessaly) and Papadopoulos (University of Macedonia)

Academic activities

Editorial board member in:

 • Journal of Learning Disabilities
 • Exceptional Children
 • Remedial and Special Education
 • Learning Disabilities Research and Practice
 • Assessment for Effective Interventions
 • Reading and Writing Quarterly
 • International Journal of Research in Learning Disabilities
 • Psicothema
 • Educational Research and Reviews
 • Hellenic Journal of Psychology
 • Global Education Review
 • Cogent Education
 • Aula Abierta
 • Ψυχολογία
 • Επιστημονική Επετηρίδα ΨΕΒΕ

Guest Editor in:

 • European Journal of Psychological Assessment
 • International Journal of Educational Research (Two times)
 • Learning Disability Quarterly
 • Journal of Learning Disabilities
 • Behavioral Disorders

Publications

2 books and more than 130 papers in international and national refereed journals as well as international and national peer-reviewed conference proceedings. The publications were cited more than 2,000 times and produced an H-Index=25.

Selected publications (n=15) out of 130

Articles in Journals

    1.  Sideridis, G. D. (2005). Προσανατολισμός στο στόχο, επίδοση και κατάθλιψη: Ενδείξεις για την αναθεωρημένη θεωρία των στόχων [Goal orientation, academic achievement, and depression: Evidence in favor of a revised goal theory framework]. Journal of Educational Psychology, 97, 366-375.

     2.  Sideridis, G. D., Morgan, P., Botsas, G., Padeliadu, S., & Fuchs, D. (2006). Πρόβλεψη των μαθησιακών δυσκολιών από τη μεταγνώση, τα κίνητρα, τα συναισθήματα και την ψυχοπαθολογία: Μια ανάλυση ROC [Prediction of students with LD based on metacognition, motivation, emotions, and psychopathology: A ROC analysis.] Journal of Learning Disabilities, 39, 215-229.

     3.  Sideridis, G. D. (2007). Γιατί οι μαθητές-τριες με μαθησιακές δυσκολίες έχουν κατάθλιψη; Ένα μοντέλο ευπάθεις με την αξιολόγηση του προσανατολισμού στο στόχο [Why are students with learning disabilities depressed? A goal orientation model of depression vulnerability.] Journal of Learning Disabilities, 40, 526-539.

      4. Sideridis, G. D., Padeliadu, S, Antoniou F. (2008).Προκαταλήψεις  εκπαιδευτεικών στην αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών: Μια εφαρμογή του πολύ-επίπεδου λογαριθμικού μοντέλου [Teacher biases in the identification of learning disabilities: An application of the multilevel logistic model]. Learning Disability Quarterly, 31, 199-209.

    5. Sideridis, G. D., & Kaplan, A. (2011). Προσανατολισμοί στο στόχο και επιμονή: Ο ρόλος των επιτυχιών και των αποτυχιών [Achievement goal orientations and persistence across tasks: The roles of failure and success]. Journal of Experimental Education, 79, 429-451.

    6.  Mouratidis, A., Vansteenkiste, M., Lens, W., & Sideridis, G. D. (2011). Η αλληλεπίδραση προσανατολισμού στο στόχο και κινητήριου περιβάλλοντος: Μια πολυεπίπεδη ανάλυση στη φυσική αγωγή [The interplay between achievement goals and motivation environment: A multilevel analysis of between-students’ differences and within-students variation in intrinsic motivation in the physical education class.] Journal of Educational Psychology, 103, 353-366.

    7. Morgan, P., Sideridis, G. D., & Youja, Z. (2012). Αυξηση της αναγνωστικής ευχαίρειας σε μαθητές-τριες με μαθησιακές δυσκολίες: Μια  μετά-ανάλυση των ερευνών με μεθοδολογία ενός ατόμου [Increasing oral reading fluency by students with learning disabilities: A meta-analysis of the single-subject literature]. Journal of Special Education, 46, 94-116.

    8.  Sideridis, G. D. & Padeliadu, S. (2013). Δημιουργία μιας σύντομης αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών: Μια εφαρμογή με το μοντέλο Rasch [Creating a brief rating scale for the assessment of learning disabilities: An Application of the Rasch model]. Journal of Learning Disabilities, 46, 115-132.

    9. Sideridis, G. D., Simos, P., Papanicolaou, A., & Fletcher, J. (2014). Η χρήση των επιβεβαιωτικών παραγοντικών μοντέλων στην αξξιολόγηση της λειτουργίας του εγκεφάλου: Ανάλυση μεγεθών του δείγματος [On the use of SEM for evaluating functional connectivity in the brain: Sample size considerations.] Educational and Psychological Measurement, 74, 733-758.

     10.  Sideridis, G. D., Tsaousis, I., & Katsis, A. (2014). Μια προσπάθεια να μειωθεί το συστηματικό στατιστικό σφάλμα με την χρήση των μοντέλων HGLM [An attempt to lower sources of systematic measurement error using hierarchical generalized linear modelling]. Journal of Applied Measurement, 15, 1-24.

      11. Sideridis, G. D., Tsaousis, I., & Al-Harbi, K. (2015). Επεκτείνοντας το μοντέλο της  μετρικής ισοδυναμίας με την ισοδυναμία  των σταθερών. [Extending measurement invariance by testing the equivalence of thresholds.] Journal of Psychoeducational Assessment.

      12.  Sideridis, G. D., & Antoniou, F., & Stamovlasis, D.  (2015). Οι επιδράσεις των κλιμάτων με προσανατολισμό στην μάθηση και την επίτευξη στην αναγνωστική επίδοση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. [The effects of mastery and performance goal structures on students’ with learning disabilities reading achievement.] Journal of Learning Disabilities.

      13.  Sideridis, G. D. (2015, in press). Αξιολογώντας την εγκυρότητα της μέτρησης στις μαθησιακές δυσκολίες: Τι κάνουμε λάθος; [Assessing validity of measurement in learning disabilities: What are we doing wrong?] Educational & Psychological Measurement.

      14.  Sideridis, G. D., & Stamovlasis, D.  (2015, in press). Αναζήτηση βοήθειας ως συνάρτηση των προσανατολισμών στο στόχο με έμφαση στη νόρμα: Καταστροφή. [Instrumental help-seeking as a function of normative performance goal orientations: A “catastrophe.”] Motivation & Emotion.

      15. Sideridis, G. D., Simos, P., Mouzaki, & Stamovlassis, D. (2015, in press). The ‘catastrophic’ role of the RAN in the development of reading ability. Scientific Studies of Reading.